ReadyPlanet.com
dot
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
สินค้าแยกตามผู้ผลิต
dot
dot
แนะนำสินค้าใหม่
dot
bulletกรวยน้ำดื่ม
bulletเครื่องขัดไทย
bulletSiamUnited Rubber
bulletสเปรย์ปรับอากาศ
ข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม article
เกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1 สรุปเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

ประเภทสินค้า

เกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีทำปก

1. ผลิตภัณฑ์ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2. สีที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ จะต้องไม่มีโลหะหนักจําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ เป็นส่วนประกอบ หรือ ได้รับการรับรอง หรือ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

2. กระดาษชำระ

1. ผลิตภัณฑ์ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2. สีที่ใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องไม่มีโลหะหนักจําพวก  ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  เป็นส่วนประกอบ หรือ ได้รับการรับรอง หรือ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

3. ต้องไม่ใช้ สารฟอกขาวที่มี คลอรีน(elemental chlorine) หรือ ฮาโลเจน เป็นส่วนประกอบในกระบวนการฟอกเยื่อ

3. กล่องใส่เอกสาร

1. กล่องใส่เอกสารต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. ถ้าใช้กระดาษลูกฟูกบุภายในกล่อง กระดาษลูกฟูกต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ 100

4. เครื่องถ่ายเอกสาร

ให้พิจารณาเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

1)   ข้อกําหนดเวลาและกําลังไฟฟ้า ที่เครื่องถ่ายเอกสารใช้ในการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะใช้พลังงานต่ำให้เป็นไปตามตาราง

    ข้อกําหนดเวลาและกําลังไฟฟ้า ที่เครื่องถ่ายเอกสารใช้ในการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะใช้พลังงานต่ำ

อัตราการถ่ายเอกสาร

หน่วย: จำนวนหน้าต่อนาที (Copies per minute: cpm)

0 < cpm £ 20

20 < cpm £ 44

44 > cpm

Low power mode (วัตต์)

n/a

3.85 x cpm + 5

3.85 x cpm + 5

Low power mode default time (นาที)

£ 15

£ 15

£ 15

Recovery time (วินาที)

From Low power mode

n/a

 

£ 30

 

£ 30

 

Off mode (วัตต์)

£ 5

£ 10

£ 15

Off mode default time (นาที)

£ 30

£ 60

£ 90

 

2)ปริมาณมลสารที่เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสารในสภาวะการทำงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดดังตาราง

ปริมาณมลสารสูงสุดที่ เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสาร

มลสาร

โอโซน

ฝุ่น

สไตรีน

(mg/m3)

£ 0.02

£ 0.075

£ 0.07

 

3) กําหนดระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสารดังตาราง

ระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสาร

ระดับเสียง (เดซิเบล)

หน่วย: จำนวนหน้าต่อนาที (Copies per minute: cpm)

0 < cpm £ 20

20 < cpm £ 44

44 > cpm

ในระหว่างการใช้งาน(LwAi)

n/a

3.85 x cpm + 5

3.85 x cpm + 5

ในระหว่างเครื่องอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม(LwA)

£ 15

£ 15

£ 15

        หมายเหตุ (LwAi) = Impulse sound intensity level

                       (LwA) = A-weighted sound power level

4)  การควบคุมสารอันตราย

4.1 ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นสารหน่วงการติดไฟต้องไม่มีสารพีบีบี(Polybrominated biphenyls : PBB) , พีบีดีอี (Polybrominated diphenyl ethers : PBDE) และคลอโรพาราฟิน (Chloroparaffins) เป็นส่วนประกอบ

4.2 แม่แบบรับภาพต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท หรือ ซีลีเนียม

4.3 ตลับหมึกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                              4.4 บรรจุภัณฑ์

 4.4.1 บรรจุภัณฑ์สําหรับตัวเครื่องและตลับหมึก ต้องไม่ใช้

พลาสติก โพลิเมอร์ที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ

 4.4.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเรซินเป็นวัตถุดิบต้องสามารถ

นําไปแปรใช้ใหม่ได้บรรจุภัณฑ์ต้องไม่ทําการชุบ ติดฉลาก เคลือบ

ผิว ซึ่งทําให้ยากต่อการนําไปแปรใช้ใหม่

 4.4.3 วัสดุกันกระแทกต้องไม่ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) เป็นสารเป่า

โฟม

 4.5 แบตเตอรี่ ต้องไม่มี แคดเมียม ปรอท และ ตะกั่ว เกิน 5 , 5 ,15 ppm    

  ตามลำดับ

 

5) มีความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าโดยต้องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ตามมาตรฐานอุปกรณ์สํานักงาน CISPR 22 : Information technology equipment -Radio disturbance characteristics -Limits and methods of measurement หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

6)  สามารถใช้กับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่ร้อยละ 100

7)  บริษัทผู้ผลิตจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้านํามาคืน  โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร  หรือบรรจุภัณฑ์ของตลับหมึกพิมพ์และแม่แบบรับภาพ หรือในคู่มือใช้งาน  

8) ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กรัม และมีพื้นที่ผิวมากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร (ไม่รวมชิ้นส่วนพลาสติกใช้ซ้ำ) ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

8.1) เปลือกภายนอกและโครงสร้างที่เป็นพลาสติกของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก

8.2)มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานISO 11469 หรือ มอก.1310 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่

9)   ชิ้นส่วนโลหะที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กรัมและมีพื้นที่ผิวมากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร จะต้องนํามาแปรใช้ใหม่ได้อย่างน้อยร้อยละ 90

10)  ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์สําหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมอย่างน้อย 5 ปี ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต

11)  มีการระบุรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

11.1)  คําแนะนําในการจัดวางตัวเครื่อง

11.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับคืนและสถานที่ ที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยการเติม การแปรใช้ใหม่ และ/หรือการกําจัด

11.3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการกําจัดซากแม่แบบรับภาพหรือตลับหมึก

11.4)  ความเร็วในการพิมพ์ (แผ่นต่อนาที และ ปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนหรือป)

11.5)  ข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (energy management system)

11.6)  ชี้แจงว่าสามารถใช้ถ่ายสําเนาได้บนกระดาษทั้ง 2 ด้าน

11.7)  คําแนะนําให้ปิดเครื่องเมื่อไม่ต้องการใช้งาน

11.8)  กรณีที่ตัวเครื่องมีระดับเสียงในขณะใช้งานเกินกว่า 63 dB LwA และในขณะ standby เกินกว่า 40 dB LwA จะต้องแนะนําให้นําเครื่องไปติดตั้งไว้ในห้องที่ปราศจากคนทํางาน

11.9) การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างใช้งาน stand by low energy และ off mode 

11.10) ระดับเสียงสูงสุดในระหว่างใช้งาน standby low energy และ off-mode 

 

5. เครื่องพิมพ์

ให้พิจารณาเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

1.1   เครื่องพิมพ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดของ International Energy Star

         Program

         หมายเหตุ : เกณฑ์กําหนดของ  International Energy Star Program อ้างถึงฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ โดยปัจจุบัน ได้แก่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 สําหรับเครื่องพิมพ์ และฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 สําหรับเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์

1.2   การใช้พลังงานในสภาวะ plug-in off ต้องไม่เกิน 2 วัตต์    ทั้งนี้เกณฑ์กําหนด ดังกล่าว ไม่รวมเครื่องพิมพ์ที่มีระบบโทรสารทํางานร่วมด้วย

         หมายเหตุ : เกณฑ์กําหนดนี้จะรวมอยู่ในเกณฑ์กําหนดของ International Energy Star Program ฉบับปรับปรุงใหม่

2.  ปริมาณมลสารที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ แบบอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟิก ในสภาวะการ พิมพ์ แบบขาวดํา ต้องเป็นไปตาม เกณฑ์กําหนดในตาราง ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษม้วน ที่มีความเร็วในการพิมพ์ ตั้งแต่ 60 PPM ขึ้นไป

 

 เกณฑ์กําหนดปริมาณมลสารที่เกิดจากเครื่องพิมพ

มลสาร

โอโซน

ฝุ่น

สไตรีน

(mg/m3)

£ 0.02

£  0.075

£  0.07

3. ระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่ ยื่นขอต้องมีค่าไม่เกิน 75 dB(A) สําหรับสภาวะ การพิมพ์แบบขาวดํา และต้องมีค่า sound power level ไม่เกินเกณฑ์กําหนดสําหรับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

3.1 เครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟฟิก และ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

Sound power level (LwAd) [dB(A)] = 0.3xS+59dB(A)

โดยที่ S = ความเร็วในการพิมพ์ PPM

3.2  เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์

Sound power level (LwAd) [dB(A)] = 0.35xS+59dB(A)

โดยที่ S = ความเร็วในการพิมพ์ PPM

 • 3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม ดังตารางที่ 2.9

ค่า Sound power level ของเครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม

ความเร็วในการพิมพ์ (DPS)

< 299

300 - 499

> 500

Sound power level (LwAd) dB(A)

60

65

71 

4. การควบคุมสารอันตราย

 • 4.1 ต้องไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ ได้ แก่ PBBs(polybrominated biphenyls) PBDEs(polybromodiphenyl ethers) หรือ short-chain chlorinated paraffins (C= 10-13) ที่ มีความเข้มข้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในชิ้น ส่วนโครงพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป
 • 4.2 ต้องไม่ใช้พลาสติกที่มีส่วนผสมของฮาโลเจน เช่น PVC ในการผลิตชิ้นส่วนโครงพลาสติก ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป รวมถึงต้องไม่ใช้สารประกอบฮาโลเจนเป็นส่วนผสม โดยทั้งนี้ไม่รวมสารประกอบฟลูออโรออร์กานิก ที่ใช้เป็นส่วนผสมน้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก (เช่น ในกรณีใช้เป็นสารต้านการหยดของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน (anti-dripping))
 • 4.3 ชิ้นส่วนแม่แบบรับภาพ ในเครื่องพิมพ์ต้องไม่มีส่วนผสมของสารประกอบแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และซีลีเนียม
 • 4.4 เครื่องพิมพ์ที่มีการใช้แบตเตอรี่แบคอัพ ต้องรับประกันอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และต้องไม่มี แคดเมียม ปรอท และ ตะกั่ว เกิน 5 , 5 ,15 ppm ตามลําดับ

 

 

 • 4.5 ต้องไม่มีส่วนผสมของ ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ในชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ทั้งนี้ไม่รวมชิ้นส่วนทางไฟฟ้าและสายไฟ

5. ผลิตภัณฑ์ต้องมีความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุ

6. การประหยัดการใช้กระดาษ

6.1  เครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟฟิกที่มีความเร็วในการพิมพ์ตั้งแต่ 25 PPM ขึ้นไป ตองสามารถพิมพบนกระดาษได้ทั้ง 2 หน้า

6.2 ต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสำนักงาน ที่ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่มากกว่าร้อยละ 40 ได้ โดยกระดาษแปรกลับมาใช้ใหม่นี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดสำหรับกระดาษสำนักงานโดยโครงการฉลากเขียวของประเทศต่างๆ

7. การนำชิ้นส่วนไปแปรใช้ใหม่และใช้ซ้ำ

7.1 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไปต้องไม่ผลิตจากวัสดุต่างชนิดกันเกินกว่า 4 ชนิด โดยชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้ง่ายและในแต่ละชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไปตองผลิตจาก single homo / copolymer blends (polymer alloys)

7.2 ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถถอดออกจากกันได้ง่าย โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้

7.2.1  ส่วนประกอบหลักต้องสามารถถอดออกจากกันได้ง่าย

7.2.2 ต้องมีช่องว่างเพียงพอสําหรับสอดเครื่องมือไปที่จุดยึด หรือจุดถอด  ชิ้นส่วน

7.2.3จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างชนิดกันต้องสามารถสังเกตเห็นได้ง้าย

7.2.4   การเชื่อมต่อวัสดุต่างชนิดกัน ต้องไม่เชื่อมต่อในลักษณะที่ ไม่สามารถแยกจากกันได้ เช่น การใช้กาว หรือการเชื่อม (สําหรับ    ชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างและเปลือกหุ้มของเครื่องพิมพ์)

7.3  ชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป และมีพื้นที่ผิวราบเรียบตั้งแต่ 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ต้องระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ตามมาตรฐาน ISO 11469 Plastics - Generic identification and marking of plastics products

8. การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค

             8.1 ต้องแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภคให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยระบุบน์บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือในคู่มือการใช้งานในประเด็นต่างๆ  ดังนี้

 • 8.1.1 คําแนะนําการจัดวางผลิตภัณฑ์ในตําแหน่งที่ เหมาะสม
 • 8.1.2 ต้องมีคําแนะนําในการคืนซากในกรณีที่ผู้ผลิตมีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และซากชิ้นส่วนที่ต้องมีการเติมหรือเปลี่ยนเมื่อมีการใช้งาน
 • 8.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดซากแม่แบบรับภาพหรือตลับหมึก
 • 8.1.4 คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยน และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนตัวกรองโอโซนที่ใช้แล้ว
 • 8.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการรับประกันการมีจําหน่ายของอะไหล่ชิ้นส่วนในท้องตลาด
 • 8.1.6 ข้อมูลระบบประหยัดพลังงานและคำแนะนำให้ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน
 • 8.1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานร่วมกับกระดาษที่เวียนกลับมาใช้ใหม่
 • 8.1.8 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
 • 8.1.9 คําแนะนํา เกี่ยวกับเสียงรบกวนจากการทํางานหากผลิตภัณฑ์มีระดับเสียงตั้งแต่ 63 dB(A) ต้องนําผลิตภัณฑ์ไปจัดวางในห้องอื่นที่แยกส่วนจากห้องทํางาน

6. เครื่องเรือนเหล็ก

1.  ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2.  สีที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ต้องมีสมบัติดังนี้

2.1  ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์(formaldehyde)

2.2  ไม่มีตัวทําละลายสารละลายฮาโลเจน (halogenated solvent)

2.3  ไม่มีอนุภาคของโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ และออกไซด์ของธาตุเหล่านี้

2.4  ไม่มีสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน เช่น ทินเนอร์ โทลูอิน ไซลีนเป็นตัวทําละลาย แต่ไม่รวมถึงวัสดุที่มีปฏิกิริยาเคมีดีกว่าหรือเทียบเท่าสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้

2.5  ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เกิน 250 กรัม/ลิตร

3.  ไม่เคลือบผิวอุปกรณ์เสริมด้วยโครเมียม นิกเกิล สังกะสี และปรอท

4. บรรจุภัณฑ์

4.1  กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4.2  วัสดุกันกระแทกต้องไม่ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) เป็นสารเป่าโฟม

7. ซองบรรจุภัณฑ์

1.ซองบรรจุภัณฑ์ ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

8. ตลับหมึก

1. ไม่ใช้สารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ และแคดเมียม เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ

2. ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุใน EU Commission  Directive 93/72/EEC  และตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2A และกลุ่มที่ 2B)

3. สำหรับตลับหมึกสี ต้องไม่มีสารเอมีนที่เป็นพิษในส่วนผสมของผงหมึก

9. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ

1. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ หรือ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว

2. หากผลิตภัณฑ์มีสารโครเมียม ตะกั่ว ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน RoHS

3. ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนผสมของแคดเมียม ปรอท และต้องแสดงข้อความ "แบตเตอรี่ที่ปราศจากสารปรอทและแคดเมียม" ลงบนฉลากให้ชัดเจน

4. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีข้อมูลที่ผู้บริโภคควรทราบ ข้อควรระวัง ความปลอดภัย การบำรุงรักษา (การแยกทิ้งไม่ปนขยะทั่วไป เพื่อนํากลับมาจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ)

5.  กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

10. ปากกาไวต์บอร์ด

1.ผลิตภัณฑ์ตองไมมีสารเหลานี้เปนสวนประกอบ

 • a) สารก่อมะเร็งตามรายชื่อของ International Agency for Research on Cancer (IARC)ใน group 1 (สารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยันแล้ว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็ง)
 • b) สารประกอบอินทรีย์ฮาโลเจน(Halogenated organic components) เช่น สาร 1,1,1-trichloroethane

2.ในนํ้าหมึกต้องไม่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ

 • a) สีที่ใช้ในหมึกต้องไม่มีโลหะหนัก ได้แก่ พลวง(antimony) สารหนู(arsenic) แบเรียม(barium) แคดเมียม(cadmium) ปรอท(mercury) ซีลีเนียม(selenium) ตะกั่ว(lead) โครเมียมเฮกซาวาเลนท์(hexavalent chromium)
 • b) สารอะโรมาติก(aromatic) และตัวทําละลายจําพวกสารละลายฮาโลเจน(halogenous solvents) รวมทั้งตัวทําละลายที่ เป็นสารอินทรีย์ระเหย (volatile organic) ยกเว้น เอทานอลที่ใช้กับปากกาเคมี

3.หมึกที่ใช้ต้องใช้ตัวทำละลายที่เป็น แอลกอฮอล์(alcohol base) หรือ น้ำ(water base)

4.ผลิตภัณฑ์ควรเป็นชนิดที่เติมหมึกได้ หรือเป็นชนิดที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้ โดยหมึกที่ใช้เติมหรือไส้ปากกาต้องมีเครื่องหมายแสดงข้อความว่าเป็นหมึกเติมหรือไส้ปากกา

5.บรรจุภัณฑ์

 • a) กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก
 • I. ต้องใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก. 1310 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ หรือ ISO 1043 Plastics-Symbols and abbreviated terms
 • II. ไม้ใช้พลาสติกที่มีส่วนประกอบของคลอรีน
 • b) กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่อย่างน้อยร้อยละ 70

11. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

1.ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน และไม่ระคายเคืองต่อสุขภาพ

2.ผลิตภัณฑ์ต้องมีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50: Single Oral Dose for Rats) ไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวหนูขาวทดลอง

3.ต้องไม่มีสารที่เป็นสารก่อมะเร็งตามตามที่ระบุในข้อแนะนำของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2A และกลุ่มที่ 2B)

12.  แฟ้มเอกสาร

1. แฟ้มเอกสาร ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

13.  สีทาอาคาร

1.สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ มีปริมาณไม่เกินที่กำหนด คือ

 • a) สีอิมัลชัน หากมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ต้องไม่เกิน 50 กรัม/ลิตร
 • b) สีและผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเป็นนํ้าชนิดอื่นๆหากมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ต้องไม่เกิน 100 กรัม/ลิตร
 • c) สีและผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเป็นสารอินทรีย์หากมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ต้องไม่เกิน 380 กรัม/ลิตร

2.สารประกอบ (วัตถุดิบหรือการเตรียมการ) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สี  ต้องไม่มีโลหะหนัก หรือ สารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ สารหนู พลวง สารประกอบไตรเฟนิลทินส์ (triphenyl tins : TPT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินส์ (Tributyl tins : TBT)

หมายเหตุ : โลหะหนักในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื่อนมาจากวัตถุดิบ ยอมให้มีปริมาณรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก (1000 ppm)

3.ไม่ใช้สารแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน เป็นตัวทําละลาย  และเมื่อตรวจสอบอนุญาตให้มีสารปนเปื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ดังนี้

3.1 สีอิมัลชัน มีการปนเปื่อนของสารแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก

3.2 สีและผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเป็นนํ้าชนิดอื่น ๆ มีการปนเปื้อนของสารแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนได้ ไม่เกินร้อยละ 1 โดยนํ้าหนัก

3.3 สีและผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเป็นสารอินทรีย์ มีการปนเปื้อนของสารแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนได้   ไม่เกินร้อยละ 5 โดยนํ้าหนัก

4.ไม่ผสมตัวทําละลาย สารละลายฮาโลเจน (halogenated solvents) ในกระบวนการผลิต

5.มิผสมสารฟอร์มาลดีไฮด์ในกระบวนการผลิต

6.บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะต้องไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก ต้องแสดงสัญลักษณ์ บ่งบอกประเภทของพลาสติก เพื่อสนับสนุนการแปรรูปใช้ใหม่

14. หลอดฟลูออเรสเซนต์

1.ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) หลอดฟลูออเรสเซนต์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ หรือ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน

2.ต้องมีค่าประสิทธิภาพในการให้พลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Luminous Efficacy)            

3.มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10,000 ชั่วโมง

4.มีปรอทบรรจุอยู่ไม่เกินกว่า 10 มิลลิกรัมต่อหลอด

5.บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุฟลูออเรสเซนต์ต้องทำจากกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษลูกฟูกที่ผลิตจากเยื่อเวียนใหม่ร้อยละ 100

6.ไม่ใช้สารเป่าโฟม (Foaming Material) ลามิเนต (Laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์

7.มีคู่มือการใช้งานที่ระบุประเด็นต่างๆ เช่น คำเตือน และ/หรือ คำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจัดที่เหมาะสม ต้องแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตอย่างชัดเจนติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์

8.มีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ และนำกลับมาจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

9.หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ประเภทมีบัลลาสต์รวมบรรจุอยู่ภายใน ต้องมีค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ไม่ต่ำกว่า 0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบริการ

เกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.บริการทำความสะอาด

1   เกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด    ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย

2   เกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับพนักงาน    พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน

3  เกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ     มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานทำความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานเพื่อนำกลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานผลการดำเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

2.โรงแรม

1.  มีระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดได้ตามมาตรฐาน และ/หรือ ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณ

2.  ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

3.  ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในตารางที่ 3.3 โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60

3.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ให้พิจารณาดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อกำหนดในข้อ เครื่องถ่ายเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณ  ข้อมูลโดย ส่วนเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนปฎิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 

 บทความน่าสนใจ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทกระดาษชำระแห่งแรกที่ได้รับรางวัลฉลากเขียว article
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า article
ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า* article
ฉลากเขียว คืออะไร article
WypALL X60 article
WypALL X80 ShopPro 80 article
WypAll L10 Utility Wipers article
Watchman article
KleenGuard ชุดกันฝุ่นและสารเคมีประสิทธิภาพสูง article
สบู่เหลวล้างมือ Gentle Lotion Cleanser article
WypAll L10 Centerfeed Roll articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.